Návrh zákona o komoře pro porodní asistentky

EDIT: Tento článek byl poprvé publikován v únoru 2020, v době projednávání návrhu zákona o komoře pro porodní asistentky. Návrh byl předložen v lednu 2020 senátorem Lumírem Kantorem, v červnu téhož roku byl navrhovatelem pozměněn a později téhož roku byl navrhovatelem stažen. V současné době není jasné, jak se bude situace kolem návrhu vyvíjet nadále.

Milé porodní asistentky

víte, že v Senátu je nyní návrh zákona o komoře pro porodní asistentky? Víte, co je jeho obsahem?

S jeho celým zněním se můžete seznámit na tomto odkaze. Předkladatelem je senátor Lumír Kantor (kantorl@senat.cz)

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/93872/78732/85312?fbclid=IwAR2RlhS5_YsmnyY1S8e-047be37X9rSJLX7plRjbEqBVpMUXqK-ZkhB3tPg

Níže si můžete přečíst, co například tento zákon přinese a co naopak nepřinese. Seznamte se ale prosím s jeho plným zněním. Pokud se zákonem v této podobě nejste spokojené, napište své názory a připomínky předkladateli zákona. Můžete se se svými připomínkami také obracet na své profesní organizace. Oslovit můžete také své senátory a poslace.

Zákon bude poprvé projednáván 18. března 2020.

Rozšiřte prosím tyto informace mezi své kolegyně a také studentky porodní asistence – těch se nová pravidla dotknou nejvíce (viz níže).

 • Tímto zákonem má být zřízena komora porodních asistentek, profesní organizace, která bude mít jednak funkci obhájce a vyjednavače za profesi, zejména v otázkách tvorby zákonů týkajících se profese a smluv s pojišťovnami. A zároveň bude mít i funkci regulační a kárnou.
 • Komora bude složena z různých orgánů, jedním z nich je devítičlenné představenstvo, které bude činit nejdůležitější rozhodnutí komory – bude příjmat závazná pravidla pro výkon povolání, závazné standardy a metodiky pro poskytování péče.
 • Zákon stanovuje povinnost všem porodním asistentkám zaregistrovat se do seznamu komory, aby mohly vykonávat své povolání. Zápis bude zpoplatněn částkou až 2000Kč a dále bude povinné každoročně platit poplatek ve výši až 2000Kč. 
 • Registrace ale nedá porodní asistentce členství v komoře. Pouze registrovaná porodní asistenka nebude moci chod komory nijak ovlivňovat. Nebude mít právo volit členy orgánů, ani hlasovat o pro profesi závazných pravidlech, které komora bude činit. Pro získání členství v komoře bude nutné zaplatit další poplatek až 5000Kč ročně.
 • Tento zákon neukládá komoře povinnost tvorbu závazných dokumentů ohledně péče v porodní asistenci s nikým konzultovat. Ani s ostatními porodními asistenkami – nečlenkami komory, ani vzdělavateli v porodní asistenci, studentkami, ani příjemkyněmi péče. Ačkoliv se všech těchto skupin budou všechny případné změny přímo týkat.
 • Nově nařizuje absolvetkám oboru porodní asistence povinnou tříletou praxi na plný úvazek pod odborným dohledem a dále složení kvalifikační zkoušky, pořádané komorou. Bez splnění těchto pomínek nebude porodní asistentka oprávněna k samostatnému výkonu povolání.
 • Zákon neupravuje předepisování léků porodní asistentkou, nadále tedy porodní asistentky nebudou moci předepisovat ani ty léky, které každá porodní asistenka musí umět bezpečně používat (zejména uterotonika pro zástavu poporodního krvácení nebo nitrožilní tekutiny pro resuscitaci).
 • Zákon neupravuje možnost otevírání porodních domů – tedy samostatných pracovišť porodních asistentek, kde by mohly probíhat fyziologické porody, jako je tomu v Rakousku, Německu ale i dalších vyspělých zemích.
 • Zákon zmiňuje umožnění přítomnosti porodních asistentek u domácích porodů, ale zároveň se prezentuje jako nástroj k minimalizaci výskytu porodů doma.

Návrh zatím není schválen a ještě je možné jej měnit, teď je tedy čas vyjádřit své připomínky. Nepromeškejte tuto příležitost.

Napište vzkaz svým kolegyním porodním asistentkám, o tom, co byste jim i sobě přála. Nejen s ohledem na tento návrh zákona, ale také s ohledem na dlouhodobou situaci naší profese v České republice. Můžete napsat také, co byste přála českým ženám.

Komentáře porodních asistentek a profesních organizací, vzkazy podpory

VYJÁDŘENÍ UNIE PORODNÍCH ASISTENTEK K NÁVRHU ZÁKONA O KOMOŘE PORODNÍCH ASISTENTEK

23. července 2020, Praha

Dne 23. července 2020 prošel senátním hlasováním v prvním čtení Návrh zákona o komoře porodních asistentek, který Senátu ČR předložil senátor Lumír Kantor.

Unie porodních asistentek (UNIPA) jako největší profesní organizace sdružující porodní asistentky v České republice vítá snahu o zkvalitnění právních předpisů vztahujících se k oboru porodní asistence. Má ale pochybnosti o  kvalitě legislativně-technické stránky předkládaného návrhu zákona. To potvrzuje také právní analýza, kterou si nechala Unie porodních asistentek vypracovat a která upozorňuje na rozpory nejen s evropskou legislativou, ale také s ústavními zákony České republiky. 

Nástrojů a metod jak transformovat zdravotní systém v oblasti péče o ženu a dítě existuje v zahraničí celá řada. Velmi podrobně zpracované podklady nabízí například Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM), se kterou UNIPA jako její členská organizace velmi úzce spolupracuje. V posledních letech se navíc systém oborových komor ukázal jako nedostačující, a proto se mnoho evropských zemí ubírá směrem k podpoře tvorby standardů a doporučených postupů oboru, přičemž zákony o porodní asistenci zakládají na široké odborné diskuzi, která odráží koncepci jednotlivých států v oblasti porodnictví a porodní asistence.

UNIPA vnímá v Návrhu zákona tyto kritické body

 • Protiústavnost dvojkolejnosti členství v profesní komoře

Návrh zákona vytváří institut nepovinného členství ve zřizované profesní komoře, zároveň však zakotvuje pravomoc komory (stavovské předpisy, kárná odpovědnost atd.) nad všemi porodními asistentkami bez rozdílu. Takový návrh je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

 • Diskriminace komunitních porodních asistentek

Návrh zákona zakotvuje rozdílný přístup k povolání porodní asistentky pouze na základě formy výkonu tohoto povolání. Zatímco porodní asistentka v pracovním poměru je oprávněna k výkonu porodní asistence v plném rozsahu včetně vedení fyziologického porodu automaticky po nabytí odborné způsobilosti (dokončení studia), samostatná porodní asistentka jako OSVČ není oprávněna ani k dílčímu výkonu porodní asistence (např. poskytování informací o životosprávě v těhotenství) před tím, než absolvuje 3 roky praxe a složí profesní zkoušku.

 • Omezení dostupnosti péče porodní asistentky

Počet porodních asistentek dlouhodobě klesá, od roku 2002 do 2017 o cca 20 %, v současnosti je vzhledem k potřebám silně podhodnocený. Zavedení dodatečných podmínek pro výkon samostatné porodní asistence má podstatný potenciál snížit atraktivitu tohoto povolání a zároveň způsobit tříletý personální výpadek, a tím uvedený negativní trend dále prohloubit. To ještě více omezí dostupnost péče porodních asistentek pro ženy v raném mateřství i svobodu jejich rozhodování, což je v rozporu s mezinárodními závazky, na které opakovaně upozorňuje OSN (CEDAW).

 • Absence obsahu porodní asistence, rozhodovací mechanismy komory

Návrh zákona se zabývá výlučně vznikem profesní komory s velmi širokou pravomocí samosprávy bez souběžné úpravy vlastního obsahu porodní asistence. Neexistuje odborná shoda v otázkách porodní asistence, jako např. standardech péče, které jsou odlišné dle způsobu a místa výkonu. Zároveň je zjevná výrazná disproporce v počtech samostatných a nemocničních porodních asistentek, cítíme proto riziko možného zneužití většiny k prosazení opatření zamezujících či ztěžujících výkon porodní asistence mimo porodnice. Oproti Původnímu návrhu zákona stávající návrh zákona postrádá jakékoliv ochranné mechanismy k ochraně menšinových práv a oprávněných zájmů samostatných porodních asistentek.

 • Institut školitelky

Návrh zákona zakotvuje institut školitelky (mentorky) porodní asistentky. V jiných právních předpisech upravujících svobodná povolání se školitelem stává bez dalšího zaměstnavatel či jím pověřená osoba. Dle Návrhu zákona ale školitelku příslušné porodní asistentce určuje, mění ji a její určení ruší předsedkyně zkušební komise, a to i bez návrhu. Proti takovému rozhodnutí navíc není přípustné žádné odvolání či řádný opravný prostředek. Taková právní úprava zakládá výrazný prostor pro svévoli a má značný korupční potenciál.

Jako pozitivní naopak vnímáme, že Návrh zákona ruší požadavek na předchozí indikaci lékaře pro úhradu péče porodní asistentky z prostředků veřejného zdravotního pojištění, čímž se otevírá prostor k větší dostupnosti péče porodní asistentky pro ženy v raném mateřství. Nyní půjde Návrh zákona do příslušných výborů a poté do druhého čtení. 

Děkujeme za Vaši podporu a pozitivní ohlasy na naši práci. Pro více informací kontaktujte prosím koordinátorku odborné sekce UNIPA: Magdaléna Ezrová (ezrova@unipa.cz)

Vyjádření schválila rada Unie porodních asistentek ve složení: 

Ivana Königsmarková, prezidentka

Andrea Bučková, viceprezidentka

Magdaléna Ezrová, viceprezidentka

Jana Riedlová, viceprezidentka

Marie Vnoučková, viceprezidentka

Dopis senátora Lumíra Kantora porodním asistentkám ohledně návrhu zákona https://www.ckpa.cz/files/PDF/Dopis_pro_porodn%C3%AD_asistentky_30.6.2020.pdf

,,Zástupkyně ČKPA, UNIPA a ČSPA nadále spolupracují se senátorem Lumírem Kantorem na přípravě zákona o České komoře porodních asistentek. Senátor Kantor a další senátoři předložili návrh zákona v Senátu ČR dne 30.1.2020 (více ZDE). K návrhu zákona však měly profesní organizace i další zúčastněné strany řadu připomínek. Proto senátor Kantor stáhnul návrh zákona  z projednávání v Senátu a v tuto chvíli se na základě připomínek upravuje. ČKPA i nadále pracuje na těchto změnách a podílí se na dotvoření stavovských předpisů. ČKPA podporuje vytvoření zákona, který pomůže regulovat profesi porodní asistentky a přispěje ke zkvalitnění poskytované péče ženám.

Pokud by některá z členek ČKPA chtěla spolupracovat na úpravách návrhu zákona nebo na přípravě stavovských předpisů komory, dejte nám prosím vědět.

Výkonný výbor ČKPA

21.3.2020″

https://www.ckpa.cz/ckpa/cinnost-ckpa/315-priprava-zakona-o-komore-porodnich-asistentek.html

https://platform.twitter.com/widgets.js

Překlad Twitter vlákna:

L.P.: Autoři návrhu zákona, který říká, že domácí porod je nebezpečný a jeho výskyt je potřeba minimalizovat, tvrdí, že návrh podpořila Evropská Asociace Porodních asistentek [anglicky European Midwives Association, EMA]. Můžeš se k tomu vyjádřit Mervi Jokinen [Mervi je současnou prezidentkou EMA]. [přiložené fotky zmíněných pasáží zákona, přeloženého do angličtiny]

Odpověď Mervi Jokinen: Nejsem si jistá, kde se toto tvrzení vzalo. Nikdy jsme nebyli požádáni o vyslovení podpory pro dokument. Právě jsem dočetla přeložené obavy Unie a odpověděla jsem ohledně věcí v rozporu s direktivou EU a nezaložených na důkazech. Nedorozumění.

To, že EMA podpořila návrh zákona, se píše v důvodové zprávě na straně 20. Dočíst se to můžete také v oficiální tiskové zprávě k předložení návrhu zákona.

___________________

Přijde mi to jako uměle vytvořený orgán, který bude tahat peníze z porodních asistentek, protože každá tam musí být zapsaná a platit příspěvek. Žádná z mých kolegyň o tom nic neví a ani moc nechápou a nemají zájem si o tom přečíst-myslím, že to vůbec nebylo medializováno nebo jakkoli šířeno prostorem, aby obyčejné PA mohly postřehnout, co se chystá. 

Nevím, jestli vznikem placené komory se zvýší prestiž profese PA a půjde jich studovat víc, když už to bude mít srovnatelné podmínky se studiem medicíny. Myslím, že z méně kvalitních VŠ v ČR (a že jich není málo), nebudou mít PA šanci získat tu zkoušku, která jim umožní pracovat samostatně.

Sice tento zákon vymezuje nějaké povinné vybavení PA, ale zároveň stigmatizuje zcela domácí porod.

Asi jako jediné pozitivní vnímám, že by se mohlo PA proplácet přes pojišťovnu péče v těho, šestinedělí a tak.

Přijde mi zvláštní, že kdo si zaplatí víc, stane se členem s hlasovacím právem a pouze VIP špička bude o všem rozhodovat (bez jakékoli konzultace s vnějším světem), přijde mi to trochu politický orgán.

Myslím si, že to odradí velkou část studentek, aby vůbec dokončily studium, možná dokonce to povede k uzavření tohoto oboru na některých VŠ.Celé mi to přijde nesmyslné z toho hlediska, že by mohl vzniknout zákon zcela jiný, který by PA postavil do světla plnohodnotných profesionálů, kteří by tedy  mohli absolvovat nějaké další „povinné“ vzdělávání či odbornou zkoušku, která by je podporovala v jejich samostatnosti a nezávislosti.

V podstatě ten zákon pro mě zjednodušeně říká, že tady bude nějaký byrokratický útvar nade mnou jako fízl, který mi kdykoli může stopnout mou způsobilost, budu mu platit nějaký desátek a pokud budu o tom chtít aspoň trošku přirozhodovat, bude to už větší desátek. Nedává mi žádné kompetence, jen říká, že fyziologické porody by teda jako už vážně mohly mít ve svých rukou PA (na to ale nepotřebujeme komoru), jiné než nemocniční porody nevidí jako správné a možnost vzniku něčeho jiného, kde by PA pracovaly autonomně vůbec nezmiňuje, snad jen, že by komora dala základ pro lepší vyjednávání o např. porodních domech. 

Marie, porodní asistentka

Stay strong and keep fighting for women, for choice and for midwifery.

Zůstávejte silné a nepřestávejte bojovat za ženy, možnost volby a za porodní asistenci.

Becky Millar, midwife

Please look to Canada, the UK, New Zealand and other health systems that regulate midwifery while allowing for maternal choice in place of birth. Home birth is safe for low risk women in a well integrated health system. There is plenty of research, see Hutton et al and Janssen et al from Canada. So many others from UK & NZ. Do the right thing and protect midwives, their clients and their access to safe home birth.

Prosím podívejte se na Kanadu, Spojené Království, Nový Zéland a další systémy zdravotnictví, které regulují porodní asistenci a zároveň umožňují ženám volbu místa porodu. Porod doma je bezpečný pro nízkorizikové ženy v dobře integrovaném zdravotnickém systému. Existuje spousta výzkumů, podívejte se na Hutton et al a Janssen et al z Kanady. Je i tolik dalších ze Spojeného Království a Nového Zélandu. Udělejte správou věc, ochraňujte porodní asistentky, jejich klientky a přístup k bezpečnému porodu doma.

Heather Martin, midwife

Every birthing woman needs a midwife. I just had a home birth few months ago. I birthed children in hospitals and at home. I think home birth is a much better and safer choice for healthy women and babies! Every state should actively support midwives and home birth! A normal pregnancy and birth does not need a hospital! To limit midwives and birthing women is about power and control! #stopobstetricviolence #midwifedledcare

Každá rodící žena potřebuje porodní asistentku. Já jsem před několika měsíci porodila doma. Porodila jsem děti v nemocnicích i doma. Myslím, že porod doma je mnohem lepší a bezpečnější možnost pro zdravé ženy a děti! Každý stát by měl aktivně podporovat porodní asistentky a porody doma! Normální těhotenství a porod nepotřebují nemocnici. Omezování porodních asistentek a rodiček je otázka moci a kontroly! #konecporodnickéhonásilí #péčevedenáporodníasistentkou

Christine

Porodní asistentky tak, projde-li zákon o komoře, budou moci pracovat jen tak, jak píská lékař nebo tak, jak píská komora. Nikoli tak, jak si přeje rodící žena. A zde je dobré položit si zásadní otázku, je toto opravdu změna, která může přinést něco dobrého rodícím ženám a jejich dětem?

Komora totiž může zcela svévolně stanovovat, které postupy budou brány, že jsou v souladu s vědou a které ne. Takže ty, které se vedení komory nelíbí, ty prostě porodní asistentky nebudou moci ženám poskytnout.

Může z toho být něco dobrého, když se špatně fungující zdravotní systém ještě více centralizuje a moc bude ještě více v rukou úzké skupiny lidí, kteří si jdou vzájemně na ruku? A to vše aniž by před tím proběhla kvalitní diskuse? A aniž by se někdo zajímal o to, co potřebují příjemci péče – tedy ženy a jejich děti?!

Trend ve vzdělávání porodních asistentek ve vyspělých zemích v zahraničí je jednoznačný. Nastavit vysokoškolské studium tak, aby rovnou vychovávalo a trénovalo kompetentní a samostatné porodní asistentky. Nikoli závislé nesamostatné pracovnice, protože závislostí se člověk samostatnosti nenaučí.

Kristýna Neuberová Zemánková, komunitní porodní asistentka
celý názor si přečtěte zde: http://www.strom-zivota.net/proc-je-vznik-komory-porodnich-asistentek-v-teto-podobe-tak-obrovsky-prusvih-pro-zeny-ktere-chteji-rodit-v-porodnici/

Část oficiálního stanoviska Unie porodních asistentek

celé znění zde: https://www.unipa.cz/vyjadreni-unie-porodnich-asistentek-unipa-k-predlozeni-navrhu-zakona-o-komore-porodnich-asistentek-senatu-pcr/

,,Senátor Lumír Kantor z KDU-ČSL předložil 30. ledna 2020  návrh zákona o České komoře porodních asistentek Senátu PČR a to bez řádné a pravidelné konzultace jeho znění s profesními organizacemi porodních asistentek.

Rada Unie porodních asistentek (UNIPA) byla překvapena rychlostí, s jakou došlo k předložení rozpracovaného návrhu zákona bez diskuze nad připomínkami ze strany UNIPA a přesto, že byl senátor Lumír Kantor na setkání přizván, žádného se nezúčastnil. Toto jednání ze strany pana senátora UNIPA považuje za nekorektní.

“Souhlasíme s tím, že je nutná regulace profese, ale v tom smyslu, aby byla porodní asistentka plně uznána jako kompetentní zdravotník k péči o zdravou těhotnou a rodící ženu a ženu a dítě po porodu.” uvádí Ivana Königsmarková, prezidentka Unie porodních asistentek.”

Má-li zákon posílit a zvýšit bezpečnost péče poskytované porodními asistentkami a posílit odbornost v porodní asistenci, musí vzít v úvahu všechna prostředí, ve kterých porodní asistentky pracují, a ve všech těchto prostředích poskytnout porodním asistentkám oporu a podporu.

Je třeba, aby se stavovské předpisy a standardy péče v porodní asistenci týkaly skutečně pouze oblasti péče poskytované porodními asistentkami, byly založené na důkazech (v porodní asistenci), a opíraly se o mezinárodně platné předpisy regulující práci porodních asistentek.

Je třeba brát v úvahu, že prestiž a přitažlivost profese porodní asistentka nebudou zvýšeny ustavením Komory, ale poctivou a profesionální prací a vystupováním jednotlivých porodních asistentek.

Současný návrh zákona si v mnohých svých bodech a paragrafech sám odporuje, a v důvodové zprávě se věnuje, mimo jiné, tzv. „fenoménu domácích porodů“. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem zákona je spíše činnost porodních asistentek omezovat než posílit.

Zájmy, a především bezpečnost žen, které z jakýchkoli důvodů volí péči porodní asistentky mimo porodnici, tvůrce zákona vůbec nezajímají.

Zuzana Štromerová, Milena Dvořáková, porodní asistentky
celý názor zde: https://www.pdcap.cz/Texty/Komentar.html

Na twitteru píše Molly O’Brien, lektorka kurzů Biomechanics for Birth a zakladatelka Optimalbirth.co.uk: ,,Mrzí mě, že se dozvídám o této hrozbě pro profesi a následném dopadu na služby pro ženy. Přeji vám hodně štěstí v boji s tímto archaickým a poškozujícím návrhem.”

Také já vás srdečně zdravím jako porodní asistentka Radmila Dorazilová, ne jako představitelka profesní organizace, i když jsem byla 19 let ve vedení ČAPA-ČKPA.

Rozlišujme prosím od počátku 2 věci. Přijetí zákona a vznik komory je velice žádoucí. Může přispět nejen ke zkvalitnění české porodní asistence, ale také ke sjednocení českých porodních asistentek – o to jsem se (nejen já) dlouhodobě ale bohužel neúspěšně snažila.

Nyní před námi stojí velice důležitý krok. Vytvořit platformu, která se : Zaprvé pokusí shodnout na předložení a prosazení několika (ne mnoho) zásadních připomínek k návrhu zákona. A zadruhé se bude snažit aby komora (pokud vznikne) byla maximálně demokratickou a representativní organizací. Proto děkuji kolegyni Lence za její iniciativu.

Osobně souhlasím se zpřísněním požadavků na výkon povolání. Jsem například pro 1 rok práce v zaměstnaneckém poměru pod odborným dohledem, ale velmi problematická se mě zdá další zkouška po ukončení tříleté praxe – jak by se lišila od státní zkoušky po ukončení studia ? Naopak souhlasím s tím, že získání oprávnění ke zřízení soukromé praxe by mělo být podmíněno praxí v délce minimálně 3 roky (tento postoj jsem zastávala vždy).

Za nejdůležitější v této fázi však pokládám stanovení jasných demokratických pravidel pro vznik a fungování komory. Za zcela nepřijatelné pokládám ustanovení o tom, že kongres-sněm je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných a dále absenci nižších organizačních článků. Nemusíme mít okresní shromáždění jako lékaři, stačí nám krajská úroveň. Ale bez tohoto uspořádání je fungování komory nemyslitelné. Jen si představte, jak by 9 „vyvolených“ v představenstvu řídilo komoru o 3-4-5-6 tisících členkách. Tyto připomínky jsem kolegyním, které se na přípravě komory podílely, předala. Nedovedly mě odpovědět, naopak jsem byla označena za nežádoucí element a veškerá další komunikace ustala. To svádí k velmi vážným pochybnostem o jejich motivaci a představách. A vím, že takové chápání organizace je dlouhodobě hlavně „pražský“ neduh.

Další věci, jako je například zmíněná výše jednotlivých poplatků, jsou druhořadé. Bude je schvalovat až vzniklá komora. Podle návrhu zákona se členkou komory může stát každá porodní asistentka, která prokáže svou odbornou způsobilost, podepíše přihlášku a zaplatí první členský příspěvek 1000 Kč. Již nyní však záleží na nás všech Proto buďme aktivní, diskutujme o připomínkách k návrhu zákona a připravme se stát členkami budoucí komory !!!

Mgr. Bc. Radmila Dorazilová
Soukromá porodní asistentka Zlín
Odborná asistentka ÚPA FZV
Univerzity Palackého v Olomouci

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: