Dočasná pracovní výpomoc (brigáda) v porodní asistenci

Protože nedostatek zdravotnického personálu je velkým problémem v ČR i v UK, chtěla bych popsat některé způsoby, jak se tento problém snaží řešit nemocnice v UK.

Stálý úvazek

Klasické zaměstnání má podobu trvalého úvazku na pracovní smlouvu – PA je zaměstnankyní dané nemocnice či instituce (tzv. Trust, což je organizace zatřešující služby, které nemocnice poskytuje, jak v lůžkové tak v ambulantní a komunitní části, Trust může také pod sebou mít několik různých nemocnic). Plný úvazek je 37.5 hodiny týdně (13 služeb ve 4 týdnech) – čistého pracovního času, pauzy během služeb jsou neplacené a do pracovní doby se nepočítají. V tak typicky ženském povolání jakým je porodní asistence je ale samozřejmě velké procento těch, které mají i jiné závazky. Pečují o staré nebo nemocné členy rodiny a také o děti, takže mnoho porodních asistentek pracuje na částečný úvazek. Například 34.5 hodiny týdně (3 služby za týden) nebo 23 hodin týdně (2 služby). Pokud pracují v té části péče, kde se pracuje 5 dní v týdnu (často v komunitě, ve specializacích, v ambulantní péči, manažerských pozicích), počet hodin na zkrácený úvazek se samozřejmě může lišit.

“Staff bank” – banka brigádního personálu

Externí agentura, zajišťující nábor a administrativu brigádníků

Další hojně využívanou možností je také práce “Bank” (staff bank – banka personálu) neboli brigádní výpomoc (práce na dohodu atp.), kdy daná porodní asistentka chodí na služby, které stálým personálem zůstávají nezaplněné. Bank služby mohou samozřejmě dělat i stálé zaměstnankyně, jako služby nad rámec svého úvazku (přesčasy). Nucené přesčasy totiž v UK neexistují a zaměstnance nemůže nikdo nutit, aby chodili do práce více, než kolik mají v pracovní smlouvě. Mohou podepsat i tuto další “bank” smlouvu a chodit na další služby. Existují samozřejmě určitá legální omezení, která určují minimální pauzy mezi jednotlivými službami, případně může být maximum odpracovaných hodin ošetřeno pracovní smlouvou/dohodou.

Staff bank neboli banku personálu si nemocnice buď spravují samy, nebo si na tuto službu najímají dodavatele, který zajišťuje nábor, administrativu a školení těchto pracovníků.

Organizace vlastněná Ministerstvem zdravotnictví a sociální péče, administruje a najímá brigádníky pro práci ve zdravotnictví

Agentura

Další možností je agency staff – je možné si přes agenturu najmout na jednotlivé služby porodní asistentky, které nejsou v nemocnici vůbec zaměstnané, ale pracují pro agenturu, která je posílá do různých nemocnic podle potřeby. Tyto služby jsou zpravidla dražší než bank staff neboli vlastní brigádní pracovníci nemocnice, nicméně v mnohých siutacích nemají nemocnice na výběr, protože nemají dostatek svého stálého ani brigádního personálu a pokud pokrytí služeb klesne na neúnosnou a klinicky nebezpečnou míru, snaží se nemocnice personál zajistit přes agentury.

Agenturou inzerované výhody práce pro agenturu

Kombinace

Porodní asistentka má tedy mnoho možností jak si zajistit výdělek. Být pouze zaměstnankyní, nebo mít pouze brigádní smlouvu, nebo pracovat u agentury. Případně je možné všechny tyto tři možnosti kombinovat. Pokud ale pracujete pro externí agenturu, nemůžete agenturní služby pracovat v nemocnici, kde jste stálým zaměstnancem. Tam můžete pracovat pouze brigádní služby při “staff bank” té konkrétní nemocnice. Můžete ale být na úvazek zaměstnaná v některé nemocnici a dělat agenturní služby v jiných nemocnicích.

Tyto možnosti mají samozřejmé své výhody a nevýhody.

Výhody stálého úvazku

Výhodou stálého úvazku je, že máte vždy práci zajištěnou, dostáváte stálý plat, máte možnost využívat příležitosti kariérního růstu a vzdělávání dané nemocnice, máte nárok na dovolenou, nemocenskou, mateřskou a jiná další placená volna, podle smlouvy. Zaměstnavatelé se snaží propagovat i flexibilní pracovní dobu, snaží se umožňovat, aby zaměstnankyně, které mají zároveň malé děti mohly péči o ně kloubit se službami. Nicméně to není systém dokonalý a v konečném důsledku vždy záleží na vedoucích oddělení a vyšších manažerech, zda jsou ochotni vám tuto flexibilitu dát, nic není garantováno. Velkou nevýhodou potom je, že si nerozhodujete sami o tom, kdy půjdete do práce, ale protože je nutné pokrýt 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, musíte prakticky počítat s tím, že budete do práce povolána kdykoliv. Standartně by měly být služby rozepsané 8 týdnů předem, toto ale samozřejmě často realitě vůbec neodpovídá. Pokud se tedy staráte o nemocného člena rodiny nebo o malé děti, může se stát prakticky nemožným zajištění péče o ně v době vaší nepřítomnosti, když vám zaměstnavatel nedává rozpisy služeb dostatečně dopředu.

Výhody brigádní práce “staff bank”

Elektronický systém na rezervaci služeb

Výhodou brigádní práce je, že na většině míst v zemi je velmi mnoho nepokrytých služeb a můžete si tedy vybírat, kdy se vám hodí jít do práce. Každý má jiné preference. Někteří chtějí pracovat pouze v noci nebo o víkendu kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení, jiní se uchylují k brigádní práci právě proto, že například noční zásadně nedělají a chtějí pracovat jen přes den. Někteří mohou kvůli péči o děti nebo protože mají ještě i další profesi či živnost pracovat jen v určité dny. Zároveň nikdy nejste formálně vázáni jakoukoliv nabízenou službu přijmout. Služby také můžete zrušit, pokud se stane něco, kvůli čemu na službu přijít nemůžete. Na druhou stranu se vám může stát, že vám službu zruší dané oddělení, pokud už vás nepotřebují a to se někdy může stát i pouze nedlouho před samotnou službou. Pokud se stane, že už do práce dorazíte a vedoucí zhodnotí, že vás daný den nepotřebuje, dostanete kancelační poplatek (bývá to platba za dvě hodiny práce – na kompenzaci vaší cesty tam a zpět) a jdete domů. Někdy se stane, že vás nepotřebují na tom oddělení, kam jste se přihlásila, ale potřebují výpomoc jinde. Potom je na vás, zda v práci zůstanete, nebo s díky odejdete.

Nezaplněné služby

Pokud brigádně pracujete v menším městě, kde personálu nepotřebují tolik, musíte třeba brát služby tehdy, když jsou, i když by se vám hodily třeba více v jiný den. Ve velkých městech nebo velkých nemocnicích ale bývá dočasných pracovních příležitostí opravdu mnoho. Služby si můžete domluvit různými způsoby – buď přímo s vedoucími jednotlivých oddělení nebo služeb (staničními, vrchními), které si vás do rozpisu po domluvě zapíší, nebo si můžete služby rezervovat přes elektronický systém rozpisu služeb, který už dnes většina nemocnic využívá. Další výhodou je, že hodinová odměna za brigádní práci je vyšší, než při standardním úvazku, platí se totiž přesčasovou taxou. Zde je ale potřeba říct, že se jedná o mírné navýšení, které pouze do určité míry kompenzuje to, že jako brigádník nemáte nárok na nemocenskou, mateřskou (respektive určitý základní nárok vzniknout může, při stanoveném minimálním výdělku a při pravidelné práci odpovídající úvazku, ale pouze na dávky hrazené státem, nikoliv na náhrady mzdy podle zaměstnanecké smlouvy) a dovolená se sice načítá podle zákonného minima, ale stálí zaměstnanci mají dovolené o poznání více.

Zapsání se na vybranou službu

Nevýhody brigádní práce “staff bank”

Nevýhodou může být, že na některých odděleních, kam chodíte pouze málo, vás nemusí považovat za součást týmu, ale za jakousi anonymní pracovní sílu, které je snazší přidělit případy a pacienty, o které se ostatní nechtějí starat, nebo vám naložit více práce než “svým” lidem. Toto se zlepšuje s tím, jak se postupně v daném týmu etablujete, když na dané oddělení nebo pro danou službu (v komunitní péči, ve specializovaných ambulancích) pracujete častěji. Samozřejmě také při prvním příchodu neznáte místní zvyklosti a zaběhlé postupy, takže se musíte mnohem více ptát, jaká očekávání máte plnit. Obecně jsou ale porodní asistentky v UK velmi autonomní, takže každá z nás ví, co základního se od ní na daném pracovišti očekává a pouze se doptá na detaily. Při práci pro staff bank mají brigádníci zpravidla úplně stejný přístup do všech nemocničních systémů, jako zaměstnanci stálí, takže ani zde velké problémy nebo prodlevy v péči nenastávají.

Výhody a nevýhody práce pro agenturu

Výhodou práce pro agenturu je platové ohodnocení, které je vyšší oproti zaměstnancům a brigádníkům administrovaným přímo nemocnicí. Práce pro agenturu je také velmi flexibilní, pokud u agentury pracujete brigádně. Pokud jste agenturní zaměstnanci, naopak může být práce velmi neflexibilní a musíte do práce tehdy, kdy vás v některé nemocnici potřebují. Také si vás může objednat jakákoliv nemocnice v určité oblasti, takže se vám může stát, že jste každou službu v úplně jiném zařízení. Ale často jsou v určitém období v dané nemocnici agenturní pracovníci potřeba celý týden nebo měsíc, takže někdy můžete na stejné místo chodit i opakovaně. Tento aspekt agenturní práce je pro mnohé velmi stresující a je důvodem, proč tento typ práce nedělat. Některé porodní asistentky jsou ale velmi flexibilní a naopak se jim líbí, že poznají různá pracoviště. Důležité také je, že jako agenturní pracovník v dané nemocnici zpravidla nemáte přístupy do systémů – k elektronické dokumentaci, k objednávání krevních testů a stěrů, k podávání léků, pokud nemocnice používá elektronické předepisování léků – takže velkou část péče vůbec nemůžete poskytnout a musí ji za vás udělat stálí zaměstnanci. To většinou pracoviště kompenzují tím, že vás využijí mnohem více klinicky, na skutečné dělání různých úkonů a více vás tedy zaměstnají fyzicky, když administrativní úkony nemůžete dělat. Pracoviště, která na agenturní pracovníky spoléhají hodně někdy mají systém na přidělení dočasného přístupu do elektronických systémů (například po dobu trvání služby, nebo na týden či dva), ale samozřejmě chvíli trvá, než se pracovník v systémech zorientuje, pokud je nikdy předtím nepoužíval.

Pracovní agentura

Výhody a nevýhody najímaní brigádních pracovníků pro dané pracoviště

Brigádní či agenturní porodní asistentka není vždy plnohodnotnou náhradou stálé zaměstnankyně, ale v některých případech naopak vnáší na pracoviště či oddělení nové elementy, nové znalosti a dovednosti, které třeba stálé zaměstnankyně nemají. V některých úkonech sice vzniká prodleva, ale pokud jde třeba o úkony méně časté pro dané oddělení, brigádní porodní asistentka, která je zvyklá pracovat i na dalších odděleních může tyto úkony znát lépe a může stálým zaměstnankyním poradit.

Výhodou najímaní brigádníků pro nemocnice je, že jim nezaručuje žádnou práci, a pokud je nepotřebuje, nemusí jim nic platit. Nemusí jim také platit nemocenskou ani mateřskou (pravidelnou prací obdobnou úvazku se lze kvalifikovat pro státní podporu v mateřství nebo nemoci), nemusí hradit čas strávený povinnými školeními (ačkoliv to do určité míry některá pracoviště dělají), neposkytuje brigádníkům žádný kariérní růst ani růst odměn (stálým zaměstnancům po určitou dobu plat s odpracovanými roky stoupá). Jednotlivá oddělení či jejich vedoucí si mohou vybírat, komu nezaplněné služby přidělí (to samozřejmě platí jen u služeb, o které je zájem, často ale nemocnice bojují, aby vůbec nevyplněné služby brigádníky zaplnily). A jak jsem už zmiňovala výše, pokud pracovník nakonec v daný den na pracovišti není potřeba, může ho nemocnice poslat domů.

Důležité aspekty bezpečnosti péče poskytované dočasnými zaměstnanci

Aby byl zachován minimální standard péče a bezpečnost, je nutné, aby brigádníci a agenturní zaměstnanci splňovali určité požadavky.

Staff bank zaměstnanci při prvním uzavření smlouvy s danou nemocnicí musí projít úvodním školením stejným, jaké dostanou stálí zaměstnanci. Jedná se zejména o proškolení ohledně hodnot, které jsou v daném zařízení zásadní (corporate induction), dále také školení o bezpečnosti práce, požární školení, školení o ochraně dětí, mládeže a ochraně zranitelných jedinců, školení o bezpečnosti podávání léků – v dnešní době velká část probíhá elektronicky formou modulů a e-learningů zakončených testem (v minulosti se jednalo o prezenční školení). V porodní asistenci je také minimálním standardem každoroční přeškolení v resuscitaci dospělého, resuscitaci novorozence, každoroční přeškolení v akutních a dalších stavech v porodnictví (peripartální krvácení, dystokie ramen, prolaps pupečníku, eklampsie, porod koncem pánevním), školení o monitorování ozev dítěte. Některé nemocnice vyžadují i školení v dalších aspektech práce porodní asistentky – mentorování studentek, péče o ženy-diabetičky, péče o ženu po perinatální ztrátě, rozšířená znalost CTG monitorování a mnohé další podle požadavků daného pracoviště.

U agenturních zaměstnanců se o požadovaná školení stará samotná agentura. Nemocnice, která si agenturní PA sjednává nastavuje standard, který očekává a agentury jej musí splnit, aby si jejich PA nemocnice najala.

U všech brigádních a agenturních zaměstnanců je také nutné, aby při první návštěvě daného pracoviště (oddělení, budovy, ambulance) byli provedeni po pracovišti a byli seznámeni s umístěním a obsahem resuscitačního vybavení a vybavení pro akutní stavy (většinou jsou to vozíky, které mají své stále umístění na daném oddělení a je možné je dovézt do pokoje ženy, u které akutní stav probíhá – vozík pro resuscitaci dospělého, vozík pro peripartální krvácení, vozík pro eklampsii, taška pro prolaps pupečníku, resuscitační stůl pro novorozence, tác nebo krabička pro řešení hypoglykemie a případně i další). Vždy musí být také seznámeni s vedoucí směny/koordinátorkou. Na odděleních bývají také tabule se seznamem všech zdravotníků a pomocného personálu na službě, kde je vedoucí směny/koordinátorka jasně označená a kde jsou také základní údaje – jako telefonní číslo pro urgentní přivolání pomoci, telefonní čísla a pagery na jednotlivé lékaře. Ty jsou samozřejmě užitečné nejen pro brigádní personál, ale i pro personál stálý, protože i stálý personál se ve zdravotnictví často obměňuje. Samozřejmostí je, že všechen personál, jak stálý tak brigádní musí vždy nosit jmenovku s fotografií, aby kolegové a pacienti vždy věděli, s kým mluví.

Velmi užitečné jsou také různé taháky a laminované instrukce k určitým přístrojům, úkonům atd. Zejména pro elektronickou dokumentaci, která pro nezasvěceného může být velmi složitá se vždy hodí mít stručný návod, jak nejčastější úkony udělat (příjem, propuštění, dokumentace porodu, objednání vyšetření). Taháky ocení nejen brigádníci, ale také absolventky, nové zaměstnankyně, stejně jako ti, kdo se vrací do práce po mateřské nebo delší nemocenské.

Povinná registrace porodních asistentek u NMC

Zde se také sluší říct, že všechny porodní asistentky (stejně jako i zdravotní sestry) musí být registrované u Nursing and Midwifery Council, svoji registraci musí každý rok obnovit a každé tři roky splnit určité podmínky (vzdělávání, počet hodin praxe, znalost a dodržování kodexu), aby si registraci udržely. Musí se řídit kodexem, ať už pracují kdekoliv a za svoji praxi a péči, kterou poskytují, nesou plnou odpovědnost.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: